گرنو وزیر ترابری کانادا روز جمعه ۹خرداد۱۳۹۹ گفت که نماینده رژیم ایران در سازمان ICAO در نشست این سازمان در ۱۱ مارچ در مونترال قول داده بود که جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را طی حداکثر دو هفته یعنی تا ۲۵ مارچ به اوکراین تحویل دهد.
وی گفت رژیم ایران هنوز این کار را نکرده و کانادا فشار خود به رژیم ایران را افزایش می‌دهد که این اتفاق بیفتد.

 

 
شنبه ۱۰خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah