روز پنجشنبە هشت خرداد  نیروهای رژیم در روستای موانا از توابع ترگور ارومیە در حین بازداشت شهرام مصطفی پور بە سوی وی تیراندازی کردە و پس از زخمی کردن او اقدام بە بازداشت وی کردەاند.
شهرام مصطفی پور پس از آنکە تیر خوردە بود بە یکی از مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە و تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد و خانوادەاش تاکنون موفق بە ملاقات با وی نشدەاند.
دلیل بازداشت وی نیز روشن نشدە است.

 

 
یکشنبه ۱۱خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah