به گزارش  هەنگاو رسول کریمی جلالوند، از بازداشت شدگان آبان ماه کرمانشاه بە تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

این حکم بە اتهام به اصطلاح ”اقدام علیە امنیت ملی“ و از سوی شعبە یکم بیدادگاه انقلاب کرمانشاه صادر شدە است.

رسول کریمی جلالوند در حین اعتراضات آباه ماه سال ٩٨ در محلە دولت آباد کرمانشاه از سوی نهادهای سرکوبگر امنیتی بازداشت و پس از چهار ماه موقتا و با وثیقە آزاد شدە بود. وی در حین بازداشت بە شدید ترین شیوە از سوی نیروهای امنیتی شکنجە شدە است.

 

 

 

یکشنبه ۱۱خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah