در جنایت حکومتی دیگر شامگاه سەشنبە ١٣ خرداد ٩٩ نیروهای رژیم در ارتفاعات مرزی چالدران بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندند.
نام کولبر جانباختە ”سجاد دالایی میلان“ فرزند حبیب و اهل روستای ”مسجدلوی“ است.
این کولبر از فاصلە نزدیک و بدون هشدار قبلی مورد هدف قرار گرفتە و در دم جانباختە است.
و اینها زندگی هایی است که پرپر می شوند بی آنکه هیچ مسوولی پاسخگو باشد و یا برایش شمعی روشن کند

 

 
چهارشنبه ۱۴خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah