روز یکشنبه ۱۸ خرداد حیدر قربانی کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شد.
صبح امروز چند تن از نیروهای لباس شخصی به اجبار وارد منزل حیدر قربانی شده اند و ضمن تفتیش کامل منزل که با ایجاد فضای رعب و وحشت برای خانواده و فیلمبرداری از داخل منزل همراه بوده است اقدام به دستگیری حیدر قربانی نموده اند. لازم به ذکر است که گوشی های تلفن وی و همسر و دخترش به همراه لبتاپ و تبلت ایشان نیز توسط مأمورین ضبط شده است.
نیروهای امنیتی همواره به فعالین صنفی و کارگری بخصوص اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران تعرض کرده و ضمن دستگیری های غیرقانونی، با همکاری سیستم قضایی و با توسل به حربه ضدکارگری امنیتی خواندن فعالیتهای صنفی اقدام به صدور احکام حبس و زندان مینمایند.

یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah