تجمع غارت شدگان کاسپین همراه با سایر موسسات مالی اعتباری مقابل دادسرای جرایم پولی و بانکی
شعار غارت شدگان :
کشور ما دزد خونه است توی جهان نمونه است
غارتگری بسه دیگه مردم شدن خسته دیگه
روزدوشنبه ۱۹ خرداد۹۹

photo_2020-06-08_11-09-36

فیلمی دیگرازتجمع غارت شدگان کاسپین همراه با سایر موسسات مالی اعتباری مقابل دادسرای جرایم پولی و بانکی
روزدوشنبه ۱۹ خرداد

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah