آتنا دائمی محبوس در زندان اوین روز یکشنبه ۱۸ خردادماه جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای وی گشوده شده در دادسرای اوین حاضر شد. در این جلسه آتنا دائمی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی به اتهام اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

شب پیش از آن به آتنا اطلاع دادند که صبح دیروز به دادسرای اوین احضار شده است. آتنا دائمی نیز به گمان آنکه این احضار درخصوص پرونده پیشین اوست در دادسرا حاضر شد. اما به محض حضور متوجه شد که این یک پرونده جدید است و به اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار در شب ۲۲ بهمن ماه ۹۸ متهم شده است. آتنا دائمی نیز در جریان این جلسه بازپرسی اتهام وارده را رد کرده است.

پیشتر در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۹ جلسه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی از بابت پرونده ای دیگر در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار شد.

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah