روز شنبە ١٧ خرداد ٩٩ نیروهای جنایتکاررژیم در ارتفاعات مرزی روستای”شیخ عسکر“ از توابع چالدران بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندەاند.
این کولبر “فرهاد کچلانلو“ ٢٦ سالە و اهل همان روستا اعلام شدە کە از فاصلە نزدیک هدف قرار گرفتە شدە و در اثر خونریزی شدید جانباختە است.

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah