بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز؛ در ۱۷ خردادماه ۱۳۹۹ نيروهاى امنيتى با يورش به منازل شمارى از جوانان عرب در شهرهاى مختلف، بعد از بازرسى منازل و مصادره موبايل ها و وسایل شخصي شان، آنها را بازداشت و به مكان نامعلومى منتقل كردند.
هويت اين افراد به شرح زير است:
از شهرستان شوش؛ سجاد دبات ۱۸ ساله و قصي خسرجى ۱۷ ساله. از شهر اهواز، على حيدرى ۱۸ ساله فرزند على و از شهر عبادان عاطف نيسى ۲۸ ساله.
از دليل بازداشت و اتهام اين جوانان که بسیار هم کم سن و سال هستند تا كنون اطلاعى در دست نيست و همانطور که می بینید قصی خسرجی ۱۷ ساله و زیر سن قانونی است.

چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah