شورای قلابی شهر تهران که به اعتراف خودشان کارشان چپاول و بخور بخور است و تک خوری نباید بکنند! همچنین مامورانشان را به جان کسبه و دست فروشان می اندازند که امرار معاش نکنند! نام خیابان «تختی» در شمیران تهران که بنام جهان پهلوان تختی بود را تغییر داد.
محمدرضا طالقانی رئیس سابق فدراسیون کشتی گفت: همزمان با روز ملی گرامیداشت فرهنگ پهلوانی در کشور(دیروز) نام خیابان تختی به شهناز تغییر پیدا کرد!
نام تختی را برمی‌دارید و بعد روز پهلوانی را تبریک می‌گویید؟ چرا باید نام اسطوره پهلوانی ایران از کوچه و خیابانی که در آن زندگی می‌کرده، برداشته شود؟ خیلی از این موضوع ناراحت هستیم.

پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah