شعله پاکروان مادر ریحانه جباری دختری که فقط بخاطر دفاع از خود در مقابل یک اطلاعاتی متجاوز به دار شقاوت حکومت زن ستیز آویخته وسربدار شد در اینستاگرام خود راجع به پرواز مرجان نوشته است :

باورم نمیشود که حریر صدای مرجان ، خاموش شده. زنی هنرمند که در برابر مردم احساس مسئولیت میکرد. او مبارز بود. برای آزادی جنگیده بود. زندان را تحمل کرده بود. حتی پس از خروجش از ایران ساکن ننشست و به مبارزه اش ادامه داد. صدای زیبایش در طول دهه ها همچنان حریرگونه و جوان مانده بود. وقتی در یکی از آوازهایش از جانباختگان گفت: لاله ها به جرم سرخی، تنشون تیکه و پاره س، گویی ایام زندان خود را در صدای ش باز میتاباند. او را دوست داشته و دارم. نه تنها به عنوان یک هنرمند ، بلکه بعنوان یک مبارز و همچنین یک دوست.
هنوز گرمای دستهای مهربانش را حس میکنم. همدردی ش در فقدان ریحان را نمیتوانم فراموش کنم.
پرواز این دوست را به خانواده و همه دوستداران و یارانش تسلیت میگویم.
در پایان برای فریدون ژورک ، هنرمند فیلمسازی که بخشی از تاریخ سینمای ایران با اثار او مزین شده ارزوی صبر میکنم. چرا که او در سوگ نه تنها همسر ، بلکه همکار هنری ش نشسته است.
مرجان صدایی ست که هرگز نمیمیرد

پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah