تصویری از یک جوان بلوچ که در منطقه خودی توسط رییس پاسگاه بهاسم خلیلی شکنجه شده و
او را بخاطر چند گالن بنزین به این حال وروز انداخته اند!

پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah