تهدید به حمله و قتل زندانی سیاسی زهرا صفایی در قرچک ورامین
شنبه ۲۴خرداد۹۹، زندانی سیاسی زهرا صفایی محبوس در زندان قرچک ورامین، مورد تهدید چند زندانی اجیر شده قرار گرفته است. سه زندانی که توسط مامورین تحریک شده اند، خانم صفایی را مورد تهدید به حمله و قتل قرار داده اند.
قابل ذکر است که در این زندان بدلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، زندانیان سیاسی امنیت جانی ندارند.

شنبه ۲۴ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah