صبح روز سه شنبه ۲۷ خردادماه ۹۹، نیروهای سرکوبگرامنیتی شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران آزاد را در ساوه بازداشت بازداشت کردند.

گفته شده نیروهای امنیتی در حین بازداشت به نزدیکان آقای احسانی راد گفته‌اند که او را به زندان اوین منتقل می‌کنند.

به گفته صالح نیکبخت، وکیل آقای احسانی راد در گفتگو با اتحادیه آزاد کارگران ایران «مهمترین جرم او از نظر مراجع قضایی ملاقات او با برخی از زندانیان سیاسی وفعالین مدنی ‌و شنود تلفن وی در تماس با این افراد در داخل وخارج از کشور بوده است . وی دردادگاه بدوی با اتهامات ؛ تبانی علیه امنیت ‌و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس و دوسال تبعید به شهر نیکشهر در استان سیستان وبوچستان ومحرومیتهای متعدد اجتماعی از جمله محرومیت از حق دسترسی به تلفن دستی محکوم شده بود که چون اتهام تبلیغ در داخل دیگر اتهام صلی او بود این اتهام و نیز محرومیت از حقوق اجتماعی ‌و تبعید از مجازاتهای او در مرحله تجدید نظر حذف شد.».

سه‌شنبه ۲۷ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah