خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی می گویند مقامات رژیم ایران موبایل‌ها و پاسپورت‌ها و حلقه‌های ازدواج قربانیان را قبل از تحویل اجساد به غارت برده است.
سنت توماس تایمز ژورنال روز ۲۷خرداد در رابطه با غارت اموال قربانیان هواپیمای اوکراینی نوشت: خانواده قربانیان گفتند مقامات رژیم ایران موبایل‌ها، حلقه‌ها و پاسپورت‌های قربانیان هواپیمای ساقط شده را به غارت بردند.
پیتر بورو اگزمینر روز ۲۷خرداد نوشت: خانواده‌های کانادایی قربانیان خواستار برنامه‌ای با جدول زمانی برای حسابرسی از رژیم ایران هستند
۵۵کانادایی و ۳۰ساکن دایم کانادا از جمله ۱۷۶نفری بودند که هنگام سرنگون شدن هواپیما توسط پاسداران رژیم ایران اندکی پس از برخاستن از تهران، در ۸ژانویه، کشته شدند.
خانواده‌های قربانیان قرار است هفته آینده با وزیر امور خارجه دیدار کنند. آنها قصد دارند از او خواستار یک نقشه‌مسیر و جدول زمانی برای حسابرسی از ایران شوند.

چهارشنبه ۲۸ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah