بە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٩ خرداد ٩٩ ادارە اطلاعات کرمانشاه خانوادە یک جوان اهل جوانرود به نام ”خلیل مرادی“ ٣٢ سالە را مطلع کردە است کە فرزندشان در یک سانحە رانندگی جانش را از دست دادە است.

خلیل مرادی اصالتا اهل ثلاث باباجانی، ساکن جوانرود و دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بودە کە آبان ماه ١٣٩٧ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم ایران بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە مرادی، خلیل مرادی در حین بازداشت در یکی از داروخانە های کرمانشاه مشغول کار بودە و از زمان بازداشت خانوادەاش نتوانستەاند هیچ گونە ارتباطی با وی برقرار کنند.

این منبع کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود اعلام کرد کە، خانوادە مرادی که خود”خانوادە خلیل مرادی “ می باشند، طی ماه گذشته با پرداخت وجهی به یکی از مقامات دولتی مطلع شدند که فرزندشان با اتهامات نامشخص در بازداشت اداره اطلاعات شهر کرمانشاه است.

پنجشنبه ۲۹ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah