پس از سرنگونی رژیم شاه شبکه آخوندهای مرتجع و ضد انقلابی که چنگ انداختنشان بر انقلاب یاد آور داستان «مزرعه حیوانات» «جورج اورال» بود، بنا را بر انحصار طلبی و سرکوب آزادی و بستن دانشگاهها و شکستن قلمها و قلع و قمع نیروهای سیاسی گذاشتند تا بتوانند دیکتاتوری ولایت فقیه را زیر لوای دین و به پشتوانه انقلابی که ملا خورش کرده بودند مستقر کنند.
دو برخورد و دو سیاست در بین نیروهای سیاسی در پیش گرفته شد. یک سیاست پرهیز از درگیری و دفاع از آزادی و افشای مرتجعین تازه به دوران رسیده و در راسشان خمینی و حزب چماقداران بود. سیاست دیگر حمایت از خمینی و علیه لیبرالها مانند بازرگان و بنی صدر بود. مجاهدین سیاست دفاع از آزادی و افشای خمینی را در پیش گرفتند. حزب توده و جناح اکثریت فدائیان حمایت از خمینی را در پیش گرفتند.
دوسال و نیم مبارزه سیاسی در زیر حملات چماقداران و گلوله و گاز اشک آور و بگیر و ببند به نقطه پایان خود رسید و خمینی از همه میخواست یا سرکوب و یا ولایت مطلقه وی را بپذیرند! بنی صدر به جرم افشای چماقداری عزل شد. روز سی خرداد ۶۰ مجاهدین با یک تظاهرات نیم میلیونی با خمینی و رژیمش اتمام حجتی تاریخی کردند.

جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah