عادل عساكره(عمورى) فوق ليسانس تاريخ از اهالى دارخوين و معلم آموزشگاه اشرفى اصفهانى در روستاى صفحه از توابع شهرستان شادگان به اتهام توهين به کارگزاران رژیم به ۹ سال زندان محکوم شد.
عادل عساكره در روز يكشنبه پانزده اردیبهشت ۹۸ بازداشت شده بود وچندين ماه در بازداشتگاه انفرادى اطلاعات گذرانده تا اينكه با قرار وثيقه پنج ميليارد ريال تا صدور حكم آزاد شده بود واخيراً حكم نهائى ۹ سال زندان را براى وی صادر كردند.
عادل عساكره بعد از مشغول شدن در روستاى صفحه انتقادهاى زيادى از چپاولگران وغارتگران زمين هاى روستائيان در فضاى مجازى كرده است. اين معلم در فضای مجازی در مورد بودجه حوزه علمیه و مراکز وابسته به آن از مقامات رژیم انتقاد كرده است. عادل عساكره از ظلم وستم كه بر اين روستائيان وارد شده و غارت زمين هاى آنها دفاع كرده است.طرف شاكى اين معلم دفتر حمايت قضائى ايثارگران(بخوانید چپاولگران) است.

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah