ساغر محمدی، شيدا عابدی، سیمین محمدی و مریم مختارى زندانيان هموطن بهايى زن در زندان بيرجند ابتلاى خود به كرونا را تاييد كردند و همچنين از ابتلاى ٨٠ زندانى ديگر خبر دادند. آنها ٦ خرداد پس از مرخصى به زندان بازگشتند و مستقيم به بند قرنطينه منتقل شدند.

دوشنبه ۲ تیرماه۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah