تداوم اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
پرداخت فوری حقوق و مزایای معوقه، جلوگیری از تجزیه شرکت و املاک، لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه، بازگشت به کار همکاران اخراجی و لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه کارگران و حامیان آنھا. دوشنبه ۲ تیر ۹۹

سخنان ابراهیم عباسی منجزی، نماینده کارگراناعتصابی نیشکر هفت تپه در گردهمایی اعتراضی کارگران اول تیرماه

دوشنبه ۲ تیرماه۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah