راه حل نماینده مجلس وحوش آخوندی برای فقر حاکم بر جامعه: چه اشکالی دارد وقتی فرد در فقر است، کلیه خود را بفروشد
حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درواکنش به برخی اظهارنظرهای صورت گرفته درباره تبعات خرید وفروش کلیه راه حل را باز به دست خود مردم سپرد و مردم را تشویق کرد تا برای زنده ماندن اعضای بدن خود را بفروشند.
اما نگفت چه عواملی باعث شده است تا مردم ایران در فقر باشند؟ نگفت چرا او و فرزندان و همپالگانش هرگز به فکر فروش کلیه نیستند؟
براستی چرا فروش کلیه ، پاسداری از مرزها و عتبات عالیه در سوریه و شهادت و جان نثاری و تحمل همه مصیبتها برای مردم است اما زندگی در کاخها و گرفتن گرین کارتها و سیر و سیاحت و خوشگذرانی در آمریکا و دزدی و غارت جیب مردم ویژه این زالو صفتان بی ارزش؟
راه حل فقرزدایی از جامعه ایران قبل از هر چیز نیازمند به زباله انداختن این مثلا نمایندگان مردم و حکومت آخوندی است.

سه‌شنبه ۳ تیر۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah