خامنه‌ای که سردمدار مافیای جنایت و فساد در نظام ولایت فقیه است روز شنبه ۷تیر در جریان ارتباط تصویری با «همایش سراسری قوه قضاییه رژیم» در یک ژست دجالگرانه برای مبارزه با فساد گفت: «در رابطه با فساد در قضاییه، مردم از پیگیری فساد خوشحال می‌شوند. ویروس فساد مانند ویروس کرونا است. تنها فرق آن این است که ویروس کرونا با شستن دست از بین می‌رود، اما ویروس فساد با قطع دست از بین می‌رود.
رسیدگیها در رابطه با فساد (در قضاییه) نباید تحت تأثیر جوسازی‌ها باشد».
خامنه‌ای در وحشت از رسیدن گنداب فساد قضاییه به بیت ولایت گفت: «جوانان مواظب باشد به‌مسئولان پیشین قضاییه در جریان مبارزه با فساد تعدی نشود که دست مایهٔ معاندین نظام باشد.
مبارزه با فساد از دوران آملی لاریجانی شروع شد و ایشان نباید خارج از گردونهٔ مبارزه با فساد در نظر گرفته شوند».
به این میگن حمایت تمام قد از جنایت و فسادی که راسش خود خامنه ای است.

شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah