به گزارش کولبرنیوز به بامداد روز جمعە ٦ تیر ٩٩ نیروهای جنایتکار رژیم در مرز چالدران بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر متاهل را بە قتل رساندند.
یک منبع مطلع هویت کولبر جانباختە را شاکر بروکی میلان اهل روستای ناور اعلام کردە است. وی متاهل و پدر دو فرزند بود.

همچنین طی روزهای گذشتەقابیل مرجانی راد کولبر اهل روستای الیە از توابع بخش سیلوانا ارومیە با محرومیت از خدمات پزشکی تخصصی به زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.
بە گفتە یک منبع مطلع، بازداشت این کولبر و انتقال وی بە زندان ارومیە در حالی صورت می پذیرد کە نامبرده در حین انفجار یکی از پاهای خود را از دست دادە است.
از سوی دیگر، یک کولبر دیگر کە شامگاه دوشنبه ٢ تیر ٩٩ از سوی نیروهای جنایتکارمرزبانی رژیم زخمی شدە بود به اتهام عبور از مرز بازداشت و هم اینک در بهداری زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.
هویت این کولبر جوان ارسلان ناتوش اهل روستای زنگلان از توابع ترگور ارومیە احراز شدە کە از ناحیە پا هدف شلیک مستقیم دو گلولە قرار گرفتە است.

شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah