صبح روز یکشنبه ۸ تیرماه، نیروهای سرکوبگر اداره اطلاعات سنندج فرانک جمشیدی عضو جمعیت سبز کردستان را در منزل شخصی‌اش بازداشت کردند.
به گفته نزدیکان فرانک جمشیدی، ماموران لباس شخصی ضمن تفتیش منزل، برخی از وسایل شخصی او مثل کامپیوتر و گوش تلفن همراه را نیز با خود برده‌اند.
فرانک جمشیدی طی سال های گذشتە نیز از سوی نیروهای ادارە اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە بود.

یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah