راهپیمایی اعتراضی کارگران اعتصابی کارخانه نیشکر هفت تپه در خیابان های شهر
باشعار
«اسدبیگ! حیا کن! هفت تپه را رها کن!»؛
روز یکشنبه ۸ تیر

چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه
امروز چهاردهمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه با حضور جمع کثیری از کارگران در داخل شرکت و در سنگر همیشگی برگزار شد.
عده‌ای از کارگران بعد از جمع شدن در کنار سنگر، به‌سمت بازار هفت‌تپه راهپیمایی کردند
یکشنبه ۸ تیر

یورش نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی نیروهای قراردادی آموزش و پرورش مقابل مجلس رژیم
ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه ۸تیر۹۹ نیرو های قرارداد معین آموزش و پرورش جلو مجلس رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع اعتراضی، با یورش نیروی سرکوبگر انتظامی مواجه شد و تجمع‌کنندگان با نیروی انتظامی درگیر شدند.
به‌رغم یورش نیروی انتظامی به تجمع‌کنندگان، آنها هم‌چنان مقابل مأموران ایستادگی کردند.

فیلمی دیگراز ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه یکشنبه ۸ تیر

تجمع کارگران معدن امین یار فاریاب در استان کرمان در اعتراض به عدم دریافت حق بیمه و دستمزد پرداخت نشده
شنبه هفتم تیر ۹۹

به پاس جان‌فشانی البرز زارعی که جانش را فدای زاگرس کرد و سوخت تا سرزمینش نسوزد

سخن یکی از کارگران اخراجی از ادامه روند اخراج نیروهای بومی و استخدام‌های غیر بومی در پتروشیمی آبادان

یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah