به گزارش کولبر نیوز بامداد روز یکشنبە ٨ تیر ٩٩ نیروهای جنایتکار رژیم در مرز ارومیە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن ٣ کولبر کشتە و زخمی شدند.
این سە کولبر اهل بخش سیلوانا از توابع ارومیە می باشند.
در اثرتیراندازی نیروهای جنایتکار رژیم کولبر زحمتکش سالم سلیمان نژاد جانش را از دست دادە و یک کولبر دیگر داوود مجیدیان فرزند محمد سلیم زخمی شدە است.

یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah