اعتصاب کارگران فضای سبز کارون
دراعتراض به حقوق معوقه خود
چهارشنبه ۱۱ تیر

راهپیمایی اعتراضی کشاورزان اراکی با تراکتور در جاده
ساکنین روستای مرزیجران از نواحی شهر اراک دراعتراض به اداره اوقاف این شهر با تراکتور در جاده به راهپیمایی اعتراضی پرداختند
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹

صحبت رانندگان معترض واعتصابی تانکرهای آب
اعتصاب تا نکرهای آب در بوشهر بدلیل گرانی آب
روزچهارشنبه ۱۱ تیر۹۹

تجمع پرستاران مشهدی در مقابل دادگستری رژیم در مشهد با یورش نیروی سرکوبگر انتظامی مواجه و به درگیری کشیده شد
بنا به خبرهای اولیه، شماری از پرستاران مورد ضرب وشتم و بازداشت قرار گرفتند‌
۱۱ تیرماه

چهارشنبه ۱۱ تیر ۹۹
تجمع اعتراضی رانندگان در جلوی وزارت رفاه

اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان در اعتراض
بە عدم دریافت ٤ ماە حقوق معوقە
به گفته کارگران معترض نە تنها مطالبات آنها داده نشده بلکە در شرایط کرونا مواد بهداشتی هم داده نمیشود
چهارشنبه ۱۱ تیر

جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق از استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود، در مقابل اداره برق منطقه‌ای کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
۱۱ تیر ۹۹

هفدهمین روز اعتصاب #کارگران هفت‌تپه

امروزچهارشنبه یازدهم تیرماه اعتصاب کارگران هفته تپه در هفدهمین روز ادامه یافت و تجمع آنان در مقابل فرمانداری شکل گرفت.
کارگران معترض در داخل شهر شوش و به سمت چهاردستگاه راهپیمایی کردند و علیه بخش خصوصی و کارفرمایان شعار دادند.

صحبت یکی از کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه مقابل درب فرمانداری شوش

اعتصاب تا نکرهای آب در بوشهر بدلیل گرانی اب

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah