یکشنبه ۸تیرماه۹۹، «رضا طرفی» فرزند خلف در یکی از نقاط بازرسی کوی کیان آباد شهر اهواز با تیر مستقیم نیروی انتظامی کشته شد.
قتل این هموطن در حالی صورت گرفته است که به گفته یکی از ماموران انتظامی حاضر در محل هنگامی که ماموران به محل حادثه رسیدند، ماشین طرفی بازرسی شد اما چیزی درون ماشین مبنی بر مجرم بودن پیدا نشد بنابراین جهت قانونی کردن شلیک و بهانه ای برای تیراندازی به طرف ماشین، تعدادی بطری از مشروبات الکلی در ماشین جاسازی شده است.

یک منبع محلی گفت:‌‌ رضا طرفی از اهالی کوی «آخر اسفالت» شهر اهواز هنگامی که با ماشین خود از منطقه کیان آباد اهواز عبور میکرده، به او ایست داده بودند اما او متوجه دستور ایست نشده و به مسیر خود ادامه میدهد. نیروهای انتظامی حاضر در محل خودروی رضاطرفی را تعقیب کرده و در پی این تعقیب رضا طرفی از جاده اصلی به طرف مسیر دغاغله تغییر مسیر می‌دهد. ماموران جهت هشدار تیر هوایی شلیک کرده و سپس بطور مستقیم به طرف ماشین وی تیر اندازی می‌کنند، در این میان با عبور گلوله ها از بدنه ماشین، تیر به بدن رضا اصابت کرده و او درجا کشته می‌شود.

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah