هیجدمین روزاعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه درخیابانهای شوش

تظاهرات کارگران شهرداری اهواز با شعار« ما نیروی شهردار، پیمانکار نمیخوایم»
آنها روز پنجشنبه دوازده تیر ضمن اعتراض به وجود شرکت های پیمانکاری، خواهان پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

تجمع کارگران شهرداری منطقه ۸ اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و کارشکنی پیمانکار و معاونت خدمات شهری منطقە ٨ نسبت بە پرداخت حقوق کامل آنها طبق قوانین ادارە کار.
روز پنجشنبه ۱۲ تیر۹۹

فیلمی از ضرب و شتم و بازداشت پرستاران معترض در مشهددرتجمع اعتراضی
چهارشنبه یازدهم تیرماه پرستاران مشهدی برای پیگیری مطالباتشان مقابل دادگستری رژیم در این شهر تجمع کردند که نیروی سرکوبگر انتظامی برای متفرق کردن تجمع با باتوم و شوکر به پرستاران حمله کردند، بنرها و پلاکاردهایشان را پاره کردند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند. پرستاران در مقابل نیروی انتظامی ایستاده بودند و با باتوم و شوکر صحنه را ترک نمی‌کردند.
نیروی سرکوبگر انتظامی در جواب ۲نفر از پرستاران معترض که به آنها اعتراض ‌کردند و ‌گفتند چرا می‌زنید،
گفتند چون شغلمان است.

پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah