بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی نظام آخوندی با تاکید خبر گفت :

بامداد امروز پنجشنبه درپی وقوع حادثه ای که چگونگی آن در دست بررسی است، یکی از سوله های در دست ساخت در محوطه باز سایت نطنز دچار آسیب شد

این حادثه هیچگونه تلفاتی نداشت و لطمه ای به فعالیتهای جاری این مجموعه نیز وارد نکرد.

از نظر احتمال ایجاد آلودگی نیز با توجه به غیر فعال بودن مجموعه ذکر شده جای هیچگونه نگرانی نیست.

او گفت هم اکنون تیم های کارشناسی سازمان در محل وقوع حادثه قرار داشته و مشغول بررسی علل این واقعه می باشند.

پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah