انفجار در نیروگاه زرگان اهواز
روز شنبه چهاردهم تیر در ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز این نیروگاه دچار آتش سوزی شد
نیروگاه زرگان اهواز در مرکز بار شبکه ۲۳۰ کیلوولت استان خوزستان بوده و نقش حیاتی و بسیار تعیین کننده ای در پایداری شبکه و کنترل ولتاژ منطقه به خصوص شهر اهواز برعهده دارد.

انفجار بزرگ در نيروگاه زرگان در شمال شهر اهواز

آتش سوزی وسیع در “تنگ ابوالحیات” شیراز

شیراز
حجم آتش سوزی گسترده کوهمره سرخی

آتش سوزی عمدی سپاه تروریست
منطقه کوه پهن واقع در بخش خشت و کنارتخته، شهرستان کازرون

شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah