ظریف در مجلس رژیم گفت که سیاست خارجی در حوزه اختیارات خامنه ای است «سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست به همین دلیل سیاست خارجی در قانون اساسی در حوزه اختیارات مقام معظم رهبری است و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی را ایشان تعیین می‌کنند.» قابل توجه طرف حسابهای بین المللی به چه زبانی بگوید که یک گماشته ولی فقیه و ماله کشی بیش نیست!

مترسکی به نام ظریف!
نمايندگان مجلس رژیم، ظريف را دروغگو خواندند؛ ظريف قصد ترک جلسه را داشت، سپس به نمایندگان گفت؛ شما من را دروغگو خواندید در صورتی که مقام معظم رهبری مرا شجاع خواندند، من هر چه کردم مورد تایید رهبر بوده است. سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند. یعنی اینکه ایشان یک مترسک بیش نیستند!

یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah