«شورای حکام باید بداند در حوزه دستگاه سیاست خارجی ما هرگز جمهوری اسلامی و نمایندگان مردم اجازه نخواهند داد که آژانس دستش باز باشد و هر کاری که می‌خواهد انجام دهد». این در حالی است که ظریف در جلسه شورای امنیت مدعی شد که با آژانس همکاری داشته و به برجام پایبند بوده اند!! خوب چی قایم کردین و مشغول جه کاری هستید که آژانس نباید بداند؟!

یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah