هاشم خواستار، نماینده معلمان آزاده کشور ، در محوطه پزشکی قانونی که برای معاینه اعزام شده است که به او «دستبند و پابند» زده اند و یک مامور مسلح سرکوبگر را نیز در کنار وی گمارده اند!
واین نشان دهنده اوج وحشت رژیم سرکوبگر از زندانیان سیاسی است .

سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah