کارگران هفت تپه ۲۵ مین روز اعتصاب خود را پنجشنبه ۱۹ تیر در مقابل فرمانداری شوش برگزار کردند.
آنان در ادامه این تجمع ضمن دادن شعار، به سمت بازار شوش راهپیمایی کردند.
یکی از کودکان در راهپیمایی بهمراه پدر کارگرش شرکت کرده بود که متأسفانه بدلیل گرمای بالای ۵۰ درجه، از حال رفت. این کودک همراه دیگر کارگران علیه گرسنگی شعار میداد.

انتقال هاشم خواستار، نماینده مبارز معلمان آزاده کشور به بیمارستان رضوی مشهد
جهت معاینه پزشکی با یک مامور مسلح حفاظت زندان و دو سرباز حفاظت زندان
امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ۹۹

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah