مشهد: مردی به نام «مرتضی جمالی»، ۵۵ ساله، در روز ۱۸ تیر به علت نوشیدن مشروب الکلی در زندان مرکزی مشهد اعدام شد!
حسین حبیبی شهری، وکیل این زندانی اعدام شده، که خبر اعدام موکلش را منتشر کرده، نوشته است: «….به شخصه و با توجه به مستندات موجود امید زیادی به صدور حکمی مناسب تر داشتم ولی آنچه در عالم واقع رخ داد متاسفانه بر عکس این تصور بود.
آنچه مرا بیشتر متاثر کرد برخورد سختگیرانه مرجع رسیدگی کننده به اتهام انتسابی بود به طوری که گویا با اعدام موکل بنده تمامی مشکلات کشور حل خواهد شد.
…امروز شرمنده دو فرزند خردسال و همسر موکلم شدم که علیرغم تلاش یک ساله ام و بهرمندی از تمامی امکانات و مشورت با اساتید بزرگ و همکاران عزیزم این دفاع مفید فایده قرار نگرفت و امروز فرزندان موکلم دیگر دارای پدر نیستند….». هدف از این حکم جنایتکارانه مقابله با قیام مردم است. اما نباید از این احکام ظالمانه و جنایتکارانه که «برخلاف نص صریح فرمان حضرت علی به مالک اشتر درباره ملاطفت و مدارا و مهر و محبت با توده مردم است.» نباید ترسید و «قضاییه جلادان سزاوار آتش است».

جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah