‍ فراخوان حمایت

در تجمع بازنشستگان از اعتصاب کارگران هفت تپه وسیعا» حمایت میکنیم!

یکماه است که جامعه ملتهب ومردم جان به لب رسیده ، اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و مطالبات برحقشان را پیگیری میکنند. این اعتراض متحدانه که خیابانهای شهر و کارخانه را به لرزه انداخته افکار عمومی را در حمایت از خود تحت تاثیر قرار داده است. پیروزی آنان ، پیشروی طبقه مزدبگیر اعم از شاغل ، بازنشسته ، بیکاران و همه آسیب دیدگان از وضعیت کنونی برای دستیابی به یک زندگی مرفه و آزادست.
این مقاومت ها و اعتراضات بخشی از پیکره تحول خواهی بنیادین یک طبقه بزرگ اجتماعی است که دیگر حاضر نیست مانند گذشته تن به ادامه فقر و گرسنگی و تحمل چنین زندگی دردآوری در دنیای پر از پیشرفت وامکانات کنونی دهد.
در تجمع روز بیست وپنجم تیر ۹۹ در مقابل سازمان تامین اجتماعی ، در کنار مطالبات و خواسته های بازنشستگان، پشتیبانی و حمایت قاطع خود را از مبارزات برحق کارگران نیشکر هفت تپه اعلام خواهیم کرد.

تشکلهای امضاء کننده، به همه بخشهای کارگری و مردم محروم جامعه فراخوان می دهند تا همگام با بازنشستگان با برگزاری تجمعات حمایتی از کارگران هفت تپه در روز بیست و پنجم تیر حمایت کنند.
زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران و همه مردم محروم.
۲۴ تیر ۹۹

اتحاد بازنشستگان ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار
سندیکای نقاشان البرز
شورای بازنشستگان ایران
گروه کارگران و معلمان 19 اسفند
گروهی از فعالین کارگری سقز
گروهی از فعالین لغو کار کودکان

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah