سی یکمین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران هفت تپه در خیابانهای شهر شوش با شعار : «کارگر زندانی آزاد باید گردد» چهارشنبه ۲۵ تیر ۹۹
لازم به یاد آوری است که روز گذشته نیرو های امنیتی با یورش به کارگران در پایان تجمع شماری از فعالین کارگری را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. هدف رژیم از این کار سرکوب کارگران و جلوگیری از اعتراض به حقشان است.
کارگران به حمایت مردم نیاز دارند. در این شرایط که همه چیز گران شده است و خامنه ای چوب حراج به ایران زده است، اعتراض و همبستگی با معترضین یک وظیفه ملی است.

چهارشنبه ۲۵تیر ۹۹
تبریز
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

سی یکمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه
در مقابل فرمانداری و در ادامه از فلکه هفت تیر در شهر شوش برگزار شد.
چهارشنبه ۲۵تیر ۹۹

امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی، به مناسبت «روز تامین اجتماعی» در شهرهای مختلف کشور برای پیگیری مطالباتشان دست به تجمع زدند.

امروز بازنشستگان کرج نیز در پی فراخوان سراسری بازنشستگان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
صحبت یک بانوی معترض بازنشسته
امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹

تجمع بازنشستگان خراسان مقابل سازمان تامین اجتماعی چهارشنبه ۲۵ تیر ۹۹

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در کرمانشاه
امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹، بازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاه برای پیگیری مطالباتشان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بازنشستگان در یک حرکت سمبلیک برای نشان دادن وضعیت معیشتی خود سفره‌های خالی در محل تجمع پهن کردند

بازنشستگان در یک حرکت سمبلیک برای نشان دادن وضعیت معیشتی خود سفره‌های خالی در محل تجمع پهن کرده و روی تراکتهایی نوشته بودند: «سفره خالی بازنشستگان تامین اجتماعی»!

امروز چهارشنبه مامورین سرکوبگرامنیتی با حضور وحشت زده خود تجمع بازنشستگان مقابل اداره کار و ساختمان تامین اجتماعی در تهران را پراکنده کردند که مانع طرح مطالبات آنان شوند

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah