گاز اشک آور با توم و تیراندازی در خیابان دولت بهبهان
پنجشنبه ۲۶تیر

قم بسیج نیروهای سرکوبگر برای مقابله با قیام مردم
رژیم وحشت زده و هراسان به میدان آمده است چون میداند اینبار قیام گسترده تر و خشمگین تر از قیامهای پیشین است.
اینها ماموران رژیمی ضد ایرانی هستند که ایران را به چینی ها فروخته است.
آماده برای نبرد آخر
شب پنجشنبه

بهبهان
ادامه اعتراضات با راهپیمایی مردم وجوانان درخیابانها
شب پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah

حمله گارد ویژه وپرتاب گاز اشک آور به سوی مردم وجوانان معترض بهبهان
شب پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹

گزارش یک هموطن از جو امنیتی شهر پرند کرج/پنجشنبه ۲۶ تیر ۹۹

بندرگناوە!

باشعار»توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه»،
نترسید نترسید ماهمه باهم هستیم

بندر گناوە!

وحشت نظام از مردم و حضور مزدوران در خیابانها

فیلمی دیگراز تجمع اعتراضی مردم بهبهان
باشعار بسیجی حیا کن مملکتو رها کن

شعار: ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد
بهبهان

مردم معترض در بهبهان باشعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»
۲۶تیر ۹۹

لشکر کشی یگان ضد شورش به میدان انقلاب تهران
در روزپنج شنبه ۲۶ تیر

وحشت رژیم و حضور نیروهای سرکوبگر ضد شورش
تبریز
در روزپنج شنبه ۲۶ تیر

پنجشنبه ۲۶تیر ۹۹
حضور نیروهای سرکوبگر دروحشت ازقیام
اصفهان قائمیه

شیراز ایجاد راهبندان توسط جوانان قیام آفرین پیش از تاریک شدن هوا!

هموطنان؛ جوانان میهن ایران شعله های اعتراض را در سرتاسر میهن گسترش دهید. وقت است که به ایران فروشی خامنه ای و مزدورانش پاسخ مناسب بدهیم. پاسخی که وظیفه هر ایرانی میهن پرست است. علیه گرانی و فقر و اعدام و ایران فروشی بپاخیزید.

تجمع و آتش سوزی شریف آباد شیراز

پنج شنبه ۲۶ تیر

سنندج
پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
میدان مادر و میدان آزادی و حضور نیروهای وحشت زده آخوندی درترس از قیام

پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah