شامگاه چهارشنبە ٢٥ تیر ٩٩ ، در ارتفاعات نزدیک روستای بلبر از توابع سروآباد، درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران رژیم و یکی از احزاب کردستان روی دادە است. در نتیجە این درگیری دو پاسدار بە نام های جمال کریمی مسئول پایگاه بسیج هورامان و محمد کرمی عضو سپاه پاسداران رژیم کشتە شدەاند. همچنین دو پاسدار دیگر از این گروه شش نفره زخمی شدەاند کە نام یکی از آنها محمد علی مرادی اعلام شدە است. برخی گزارشها نیز حاکی از کشتە شدن محمد علی مرادی می باشد. طرف درگیری پس از این درگیری بدون تلفات منطقە را ترک کردە است.

پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah