توییت رضا یونسی برادر زندانی سیاسی دانشجو علی یونسی :
روز دوشنبه ۲۳ تیر ۹۹ جلسه ای در دادگستری ودادسرا عمومی تهران برگزار شد
جلسه با حضور علی یونسی و امیرحسین مرادی و تعدادی از اساتید و دانشجویان برگزار شده که برخی (و نه همه) از این به اصطلاح «اساتيد‌، دانشجويان» کاملا وابسته به نهادهای امنیتی هستد و در نقش بازجو شرکت کردند تا بازجویی جمعی انجام شود.
این جلسه برای گرفتن اعتراف اجباری از این دو دانشجو نخبه بود.

جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah