متن پیام سهیل عربی:

دوباره قد بکش دوباره قد بکش تا اوج فواره
نگو این ابر بی بارون نمیگذاره
بلندترین نه به اعدام را فریاد زدیم و این فریاد تا لغو مجازات اعدام و شکست دستگاهی که پاسخ عدالت خواهی مردم را با طناب دار و مسلخ میدهد، ادامه دارد.
ما مردم آزادیخواه ایران دیگر به فجایع عادت نمیکنیم. حتی اتهام محاربه و این قوانین واپسگرایانه فاجعه است. اینکه چنین مجازات بی رحمانه ای وجود دارد فاجعه است و عمق فاجعه اینجاست که مجازات های وحشتناک تر شامل آسیب دیده ترین افراد جامعه میشود.
وضعیت کسانی که باعث فقر و نابسامانی این سرزمین شده را با امثال سعید تمجیدی، محمد رجبی و سیامک … ها که زندگی را مطالبه کردند و محکوم به مرگ شده اند،‌ مقایسه کنید.
خاوری،‌ ابدالی، شمس و … و رفسنجانی ها کجا هستند و امیرحسین مرادی و حسین ریحانی، آبانی ها کجا؟
ما با خشونت و بی عدالتی،‌ ما با ظلم به آسیب دیدگان جامعه مخالفیم و از تمام مردم جهان میخواهیم چشم به روی این جنایت ها نبندند و پناه بی پناهان باشند.

این فریاد تا لغو مجازات اعدام و آزادی تمام زندانیان سیاسی ادامه دارد و تا حذف این قوانین ضدبشری توفانهای ما هم ادامه دارد و قطعا مردم آزاری برای جلادان عواقب سنگینی خواهد داشت.
ما مردم ایران در برابر ستمگری و بیدادگری می ایستیم و این جوان ها را سالم به خانه و جامعه باز میگردانیم.
نه تنها با اعدام مخالفیم بلکه با محبوس نمودن آنها در این تخریبگاه نیز مخالفیم. نگهداری جوانهای معترض و عدالتخواه که اکثر آنها دانشجو یا کارگر هستند کنار سارق و فروشندگان مواد مخدر آسیب به تمام جامعه است.
این زنجیره انسانی محکم تر و بلند تر میشود و قفل قفس ها را میشکند.
نخواب وقتی که هم بغضت به زنجیره
نخواب وقتی که خون از شب سرازیره
سهیل عربی
زندان تهران بزرگ
۲۶ تیر ۱۳۹۹

جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah