تلویزیون ایران اینترنشنال که متعلق به سرمایه داران سعودی می باشد ولی گردانندگانش متاسفانه بیشتر وابستگان سابق و لاحق جمهوری اسلامی می باشند؛ به طرزی بی سابقه گردهمایی مجاهدین را پوشش داد که مثل توپ صدا کرد و میلیونها نفر با دیدن این برنامه متوجه یک اپوزسیون و آلترناتیو قدرتمند شدند که در شرایط شیوع ویروس کرونا هم با قدرت و با پشتوانه نیروهای بالفعل خود جمهوری اسلامی را به چالش می کشد.

این گردهمایی و انعکاس آن باعث ناراحتی شدید رژیم ایران و ماموران و مزدورانش و دمبالچه های رژیم سابق شد و در یک برنامه که تلویزیون ایران اینترنشتال برای بالانس کردن و خنثی کردن تاثیرات این انعکاس ترتیب داد این جانور را آورد که ظاهر و باطنش به تنها چیزی که نمیخورد کارشناس و خبرنگار و تحلیلگر سیاسی است! قضاوت با شما.

سایر رسانه های فارسی زبان سیاست سکوت و بایکوت خبری مجاهدین را پیشه کردند! خوب دیگه بیچاره ها منافع دولتهای استعماری متبوعشان را نمایندگی می کنند باید هم لالمونی بگیرند!

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah