وزارت‌خارجه آمریکا سه‌شنبه ۳۱تیر درباره زندان و بازجویی از دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف نوشت: امروز قوه قضاییه حکومت ایران، با دسیسه چینی علیه با استعداد‌ترین و نوید‌بخش‌ترین ایرانی‌ها در حال فعالیت است.

این بار آنها دو دانشجوی درخشان دانشگاه شریف به نام‌های علی یونسی و امیرحسین مرادی را بازداشت کرده و نزدیک به دو ماه در زندان انفرادی نگاه داشته‌ا‌ند.

رژیم از این دانشجویان در ملأ عام باز‌جویی و از آنها درخواست اعتراف کرده است.ما این به‌اصطلاح قضات و تجاوز آنها به عدالت واقعی را محکوم می‌کنیم و خواستار مراحل تشریفات قانونی برای این دانشجویان هستیم.

چهارشنبه ۱مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah