چهل و دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
امروز یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه چهل و دومین روز خود را پشت سر گذاشت.

تجمع اعتراضی نیروها ی شرکتی شاغل
امروز یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹
معترضان مطالباتشان را حذف شرکت‌های واسطه پیمانکاری و تبدیل وضعیت استخدامی به صورت پیمانی و رسمی عنوان کردند.

تجمع راهپیمایی اعتراضی بازاریان وکسبه درگهان-قشم

فیلمی دیگراز تجمع راهپیمایی اعتراضی بازاریان وکسبه درگهان-قشم
بازاریان و کسبه درگهان و قشم به بسته بودن گمرک قشم و ترخیص نشدن کالاهایشان از گمرک امروز در خیابان های درگهان با شعار بازاری با غیرت حمایت حمایت دست به راهپیمایی زدند
یکشنبه ۵ مرداد ۹۹

یکشنبه ۵ مرداد
تحصن کارگران راه آهن لرستان بدلیل دریافت نکردن حقوق ومزایا
عکس از آرشیو

تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان بهشتی شیراز وابسته به تامین اجتماعی
در اعتراض به افزایش نیافتن ۵۰ درصدی حقوق های خود مانند وزارت بهداشت ودیگرارگانهای دولتی
یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹

تخریب خانەهای مردم در روستای سایان زنجان توسط مامورین سرکوبگر نیروی انتظامی
یکشنبه ۵ مرداد

یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah