به گزارش دریافتی، ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۸ مرداد۹۹، خانواده زندانیان محکوم به اعدام که درجریان قیام سال ۹۶ دستگیر شده اند، در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان در خیابان نیکبخت تجمع کرده و به وضعیت پرونده فرزندانشان اعتراض کردند. خانواده زندانیان دراین تجمع خواستار برگزاری دادگاه عادلانه و علنی با حضور رسانه ها شدند.
در جریان این تجمع، یکی ازکارگزاران رژیم در دادگستری در محل حاضرشده و با تهدید خانواده های زندانیان به آنها گفته است: تجمع نکنید، برایتان بد می شود
سپس نیروهای امنیتی در وحشت از گسترش اعتراضات ، وحشیانه به خانواده های بازداشت شدگان حمله کرده و آنها را با ضربات باتوم متفرق کردند.
اما بار دیگر تاکید می شود آنان هراسشان از یگانگی ماست ، باید یکی شویم و آنگاه هیچ دیکتاتوری جراعت مقابله با صفوف قدرتمند و متحد مردمی را ندارد.

چهار شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah