کارگران نیشکر هفت‌تپه در چهل وهفتمین روز اعتصاب خود پنجشنبه ۹مرداد مانند روزهای گذشته در مقابل فرمانداری شوش ادامه یافت.

پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah