به گزارش هەنگاو، بامداد روز پنجشنبە ٩ مرداد ٩٩ نیروهای سپاه پاسداران تروریست در ارتفاعات مرزی ”ملەقندی“ شهرستان نوسود بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندەاند.

هویت این کولبروزیر محمدی‘ ٢٩ سالە و اهل روستای “حشمر“ از توابع شهرستان ثلاثباباجانی اعلام کردە است. وی متاهل و پدر یک فرزند نیز بودە است.

بە گفتە یک منبع مطلع و با توجە بە تصاویری کە بە هەنگاو رسیدە است، وزیر محمدی از فاصلە نزدیک توسط نیروهای سپاه پاسداران و از ناحیە سر مورد شلیک مستقیم قرار گرفتە است.

وەزیر_w720_h405

پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah