علی آتون کارگر ساختمانی ساکن بهبهان روز چهارشنبه ۸ مردادماه توسط نیروهای سرکوبگر اداره اطلاعات این شهر در منزل پدری‌اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
ماموران در زمان بازداشت به خانواده آقای آتون گفته‌اند که بازداشت وی در ارتباط با تجمع ۲۶ تیرماه مردم بهبهان است. مریم کاظمی و برادرش علی کاظمی نیز که روز گذشته بازداشت شده بودند، به ترتیب به زندان سپیدار اهواز و زندان بهبهان منتقل شده‌اند.

جمعه ۱۰مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah