به گزارش کولبر نیوز بامداد روز جمعە ١٠ مرداد ٩٩ نیروهای مسلح رژیم در ارتفاعات مرزی عموخانزاد واقع در چالدران بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە که یک کولبر بنام رضا پور اسماعیلی را بە قتل رساندەاند.

رضا پوراسماعیل از فاصلە نزدیک و با سە گلولە از ناحیە شکم مورد هدف قرار گرفتە است.

جمعه ۱۰مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah